777 009 443
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel posilovny HM Fit, s.r.o. Kateřina Hicl, se sídlem Žerotínova 895/5a, 690 02 Břeclav, IČ 19152914, e-mail: info@hmfit.cz, tel.: +420 777 009 443 (dále jen „Posilovna“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

I. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Posilovnou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Posilovny a jejích zákazníků. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.hmfit.cz/) a současně na recepci Posilovny.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Posilovny

I. Aktuální nabídka zboží a služeb Posilovny, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Posilovny na adrese: HM Fit, s.r.o. Lidická 3411/33b, 690 02 Břeclav.

II. Posilovna může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

III. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě a benefitní programy (např. Multisport), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách Posilovny a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Posilovnou pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.

IV. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Posilovna.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

I. Zákazník si zřizuje u Posilovny zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Posilovně. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč. 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Posilovnou, mimo služby osobního trenéra. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.

II. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 300 Kč. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@hmfit.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazu účtu.

III. Posilovna dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Posilovny po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Posilovna může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Posilovna může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.

IV. Posilovna dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Posilovny. Posilovna může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Posilovna může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.

V. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@hmfit.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

VI. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://rezervace.hmfit.cz/ a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Posilovny.

VII. Posilovna dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v Posilovně, Lidická 3411/33b, 690 02 Břeclav. Posilovna může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Zákaznický identifikátor

I. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Posilovny pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH). Posilovna má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.

II. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Posilovnu, aby tuto kartu zablokovala. Posilovna neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

I. Posilovna umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Posilovna. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit Zákazníka.

VI. Prodej zboží a služeb přes internet

I. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Posilovny jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

II. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Posilovnou automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Posilovny.

III. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

IV. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa posilovny. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Posilovny po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.

V. Před zasláním objednávky Posilovny je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

VI. Smlouvy jsou po svém uzavření Posilovnou archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze této Posilovně. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci posilovny. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Posilovnou k odběru, má Posilovna právo odstoupit od Smlouvy.

VII. Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Posilovny existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou

VIII. Odstoupení od smlouvy

I. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

II. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Posilovnu informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Posilovny, nebo e-mailovou adresu: info@hmfit.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně v posilovně). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. 3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Posilovna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Posilovna použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

III. Platbu Posilovna Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

IV. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Posilovně zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Posilovně bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Posilovna má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

V. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VI. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Posilovny nebo předá osobně na recepci centra.

VII. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Posilovně zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

IX. Reklamace

I. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Posilovny a právním řádem platným v ČR.

II. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Posilovny je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

X. Ostatní ustanovení

I. Posilovna si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

II. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Posilovně.

III. Posilovna má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

IV. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Posilovny.

XI. Ochrana osobních údajů

I. Při zpracování osobních údajů se Posilovna řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese https://www.hmfit.cz/.

XII. Závěrečná ustanovení


    

I. Tyto Obchodní podmínky Posilovny jsou účinné od 01. 01. 2024 a jsou k dispozici na recepci Posilovny a na internetových stránkách Posilovny.

Kateřina Hicl, provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Posilovna HM Fit, s.r.o., provozovatel Kateřina Hicl, se sídlem Žerotínova 895/5a, 690 02 Břeclav, IČ 19152914, e-mail: info@hmfit.cz, tel.: +420 777 009 443 (dále jen „Posilovna“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 01. 01. 2024 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Posilovny. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity Posilovny (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Posilovna HM Fit, s.r.o., přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v posilovně nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Kateřina Hicl, provozovatel